Resultat for Elektrikeroverenskomsten og El-Fagets Funktionæroverenskomst OK23

 

Den 8. marts 2023 blev der indgået forlig mellem TEKNIQ Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund.

 

Videoer:

Overenskomst:

Find din overenskomst her:

Elektrikeroverenskomsten 2023-2025 (kun for medlemmer)

El-fagets Funktionæroverenskomst 2023-2025  (kun for medlemmer)

Filer

Resultat for Elektrikeroverenskomsten og El-Fagets Funktionæroverenskomst OK23

Bedre løn og satser

Pension +2% fra år 1

Betalingen til pension ændres, så arbejdsgiveren fremover betaler 10% og medarbejderen 2%. Det er en ændring i forhold til hidtil, hvor arbejdsgiveren betalte 8% og lønmodtageren 4%.

Se mere i protokollat nr. 31.

 

Fritvalg +2% fra år 2

Betalingen til fritvalgsordningen forøges i 2024 fra 7% til 9%. Dermed stiger den samlede fritvalgsordning plus SH-betalingen til 15,2%.

Se mere i protokollat nr. 1.

 

Forhøjet mindsteløn, kr. 130,50 fra 2023 og 135,00 fra 2024

Mindstelønnen forhøjes med 4,5 kroner pr. år, både i 2023 og i 2024. Den samlede stigning bliver således på 9 kroner til 135,00 i 2024.

Se mere i protokollat nr. 1.

 

EBA/akkorden: højere betaling på prislisten med 4% i 2023 og 3,9% i 2024

Der sker en samlet stigning på akkorden med 7,9% i overenskomstperioden.

Se mere i protokollat nr. 35.

 

Højere lærlingeløn med 4,5% i 2023 og 3,5% i 2024 og 4,50 kroner pr. år til voksenlærlinge

Lærlingene får således en samlet lønstigning på 12% over de to år, når man lægger ændringerne i fritvalg og pension oveni stigningen af selve lærlingelønnen. Det betyder, at tariffen for en lærling i sit sidste læreår minimum er 136,80 kroner i timen pr. 1. marts 2024. 
For en voksenlærling stiger lønnen med 4,50 kroner hvert af årene til 131,65 kroner i 2023 og 136,15 kroner i 2024.

Se mere i protokollat 1.

 

Højere udrykningstillæg og højere betaling for rådighedsvagt

Udrykningstillægget forøges til 142,70 kroner i 2023 og til 147, 70 i 2024.

Tillægget for rådighedsvagt på helligdage bliver 22,55 kroner fra og med 2023.

Rådighedsvagt på hverdage bliver 17,25 fra og med 2023.

Se mere i protokollat nr. 1.

 

Bedre betaling for fleksibel arbejdstid

Tillægget for fleksibel arbejdstid bliver 53,65 kroner i 2023 og 55,55 kroner i 2024.

Tillægget for fleksibel arbejdstid på helligdage bliver 91,85 kroner i 2023 og 95,05 i 2024.

Se mere i protokollat nr. 1.

 

Tillæg for offshore, og SH-tillæg for offshore samt natarbejde

Tillægget for offshore-arbejde i 2023 bliver 38,40 kroner i timen, og 39,75 i 2024. 

Ved offshore-arbejde på søgne-helligdage øges tillægget i 2023 til 488,10 kroner og i 2024 til 505,20 kroner.

Ved natarbejde på offshore øges tillægget med minimum 7,65 kroner pr. time fra og med 2023.

Se mere i protokollat nr. 1.

 

Bedre betaling under barsel og forældreorlov samt forlængelse af forældreorloven med 8 uger

Fra og med 1. juli 2023 indføres et princip om fuld løn både under barsel og forældreorlov, dog med et maksimum på 225 kroner i timen. 

Samtidig forhøjes arbejdsgiverens bidrag til pension under de 10 ugers barselsorlov. Bidraget fra arbejdsgiveren pr. time bliver frem 18,45 kroner, mens medarbejderens bidrag bliver 3,69 kroner. Det samlede bidrag til pension bliver således 22,14 kroner pr. time. 

Tiden til forældreorloven forlænges med otte uger til i alt 24 uger. Det sker ved, at tiden udvides med fire uger, og samtidig overflytter man fire uger, der tidligere var barsel forbeholdt den ene forælder til at kunne anvendes som forældreorlov af begge forældre. 

Fremover fordeles barsel og forældreorlov således: 4 uger før fødslen, 10 uger efter fødslen til den ene forælder, 2 uger efter fødslen til den anden forælder og derefter 10 uger til den ene forælder og 9 uger til den anden forælder plus fem uger til deling. 

Den maksimale betaling var hidtil 156, 50 kroner i timen i de første 18 uger for den ene forælder og i de første to uger for den anden forælder. Dette forøges nu til et maksimum på 225 kroner i timen, som fremover gælder i den samlede periode af barsel og forældreorlov i 40 uger. 
 

Se mere i protokollat nr. 15 og 16.

 

Forøgede satser forskudt tid og overarbejde 3,5 i 2023 og 3% i 2024

Tillægget for forskudt tid i 2023 bliver 52,90 kroner og 54,75 kroner i 2024. For overarbejde øges tillægget i 2023 til 94,40 kroner for første og anden klokketime, og timer derudover til 141,35 kroner. For 2024 bliver tillægget i første og anden klokketime kr. 97,25 og timer derudover 145,60 kroner.

Se mere i protokollat nr. 1.

 

Bedre rettigheder for tillidsrepræsentanter ifm. lokale lønforhandlinger

Kutymen med fælles lokale lønforhandlinger via tillidsrepræsentanten skrives direkte ind i overenskomsten. Samtidig sikres det, at tillidsrepræsentanten kan anmode om at få indsigt i virksomhedens produktivitet, konkurrenceevne, økonomiske situation og fremtidsudsigter, bl.a. ordrebeholdning, markedssituation og produktionsforhold.

Se mere i protokollat nr. 28.

 

Udvalgsarbejde vedr. forenkling af lærlingenes lønstruktur

TEKNIQ og DEF vil sammen se på en model for en mere enkel lønstruktur for lærlinge, uden at det ændrer ved den samlede betaling til den enkelte lærling. Samtidig skal teksterne i overenskomsten redigeres, så de bliver mere nutidige.

Se mere i protokollat nr. 2 og 4.

 

Fritvalgsordning og SH-kontoudbetaling to gange om året

Hidtil er udbetaling af fritvalgsordningen og SH-kontoen sket én gang om året, fremover vil det ske to gange om året i juni og december, medmindre andet aftales lokalt. Fratræder man virksomheden, så opgøres restbeløbet til udbetaling ved førstkommende lønudbetaling. 

Se mere i protokollat nr. 32.

Nye regler for flekstid og natarbejde

Regler for flekstid

Der bliver nu mulighed for at få flekstid efter efter ønske og i aftale med arbejdsgiveren. En eller flere elektrikere kan træffe en aftale med virksomheden om flekstid. Hvis det indebærer optjening eller afvikling af timer udover én lønperiode, så skal kontoen fremgå af lønsedlen. Flekstiden må ikke gå ud over tidsrummet mellem 06.00 og 18.00 på hverdage og 06.00 – 13.00 på lørdage, samtidig skal man aftale fikstiden, indenfor samme tidsrum, hvor man skal være mødt på arbejde. Aftalen kan opsiges med tre dages varsel, med mindre man har aftalt andet. Det er kun medarbejderen/medarbejderne, der kan ønske flekstiden, den kan ikke påtvinges af virksomheden.

Se mere i protokollat nr. 10.

 

Strammere regler for natarbejde

Virksomhederne opfordres til at implementere anbefalingerne vedrørende natarbejde fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Det indebærer højst tre nattevagter i træk, og at 11-timers reglen følges med højst 9 timer ad gangen, og mindst 11 timer mellem to vagter.

Hvis reglerne ikke implementeres, så skal virksomheden udarbejde en handlingsplan og tilbyde natarbejderne et helbredstjek hver andet år.

Fra den 1. marts 2024 må gravide maksimalt arbejde én nattevagt om ugen for at mindske risikoen for abort og andre graviditetskomplikationer

TEKNIQ og Dansk El-Forbund vil følge dette op med at se på behovet for en informationskampagne og vejledningsmateriale omkring nattearbejde.

Organisationerne er videre enige om, at man ønsker mere forskning i, hvordan man kan tilrettelægge natarbejde på en hensigtsmæssig måde ud fra anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). De to organisationer vil undersøge muligheden for at få kortlagt omfanget af natarbejde, og man bakker op om DI og CO-Industris anmodning til regeringen om, at natarbejdere tilbydes den tilstrækkelige og nødvendige screening for kræftformer relateret til natarbejde.

Se mere i protokollat nr. 20, 21, 22, 23, 24 og 25.

Mere samarbejde om arbejdsmiljø

Mere samarbejde om et bedre arbejdsmiljø

Der er enighed om, at det gode arbejdsmiljø kommer gennem det lokale samarbejde omkring løsninger i virksomhederne. Derfor vil TEKNIQ og Dansk El-Forbund udvikle samarbejdet om fælles projekter og initiativer, der kan styrke samarbejdet om, at det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i virksomhederne er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Se mere i protokollat nr. 27.

Forrest i den grønne omstilling

Rammeaftale for grønne projekter off-shore (havvindmøller)

TEKNIQ og Dansk El-Forbund vil indgå en rammeaftale om arbejdet på offshore vindmøller og anlæg for vedvarende energi. Det vil omfatte arbejde med off-shore vind på alle typer havvindmøller og off-shore anlæg for vedvarende energi placeret på dansk den kontinentalsokkel. Rammeaftalen bliver et bilag til overenskomsten.

Se mere i protokollat nr. 17.

 

Erklæring om ”En fælles bæredygtig retning”

TEKNIQ og Dansk El-Forbund tager et stort ansvar for samfundets udvikling. det gælder både ift. den grønne omstilling, reduktion af CO2-udslippet, socialt ansvar og diversitet i Danmark.

De to organisationer vil gøre fire ting, når det gælder den grønne omstilling:

    • Se på mulighederne for at nedbringe organisationernes CO2-udledning.
    • Fortsætte med at give lærlinge og svende den nødvendige viden og kompetencerne til at arbejde med bæredygtighed og den grønne omstilling. Det skal ske gennem mere fokus på bæredygtighed, klima, energieffektivitet og grøn energi i elektrikeruddannelsen og efteruddannelserne.
    • Drøfte om et eller flere pilotprojekter kan bidrage til at ændre den konkrete adfærd blandt virksomheder og medarbejdere for at nedbringe branchens CO2-udledning.
    • Få et eksternt konsulentbureau til at analysere, om der er forhold i overenskomsten, som står i vejen for at nedbringe CO2-udledningen i branchen.

Se mere i den fælles erklæring om ”En fælles bæredygtig retning”.

Stærkere vilkår for tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter får ret til at møde nye medarbejdere i arbejdstiden for at informere om DEF’s indsats på arbejdspladsen

Virksomhederne må ikke lægge hindringer i vejen for organiseringen af medarbejderne i Dansk El-Forbund. Tillidsrepræsentanterne får mulighed for at mødes med nyansatte medarbejdere, fx ved en introduktionsdag, så man kan orientere om medlemskab af Dansk El-Forbund og tillidsrepræsentantens samarbejde med virksomheden.

Overenskomsten fastslår samtidig, at valget af tillidsrepræsentant foregår i arbejdstiden.

Et udvalgsarbejde mellem de to organisationer skal videre komme med eksempler på det gode lokale samarbejde og eventuelt opstille guidelines, som kan inspirere virksomheder og tillidsrepræsentanter. Man vil også se på en modernisering af det fælles uddannelsesprogram for nyvalgte tillidsrepræsentanter (som ikke er det samme, som den omfattende uddannelse af tillidsvalgte, som DEF selv tilbyder på de fire modulkurser).

Se mere i protokollat nr. 5 og 29.

 

Aftale om fri og løn betalt ifm. info-møder om OK23-resultatet

Tillidsrepræsentanter får ret til frihed med løn til deltagelse i nærmeste informationsmøde om OK23-aftalen (inklusive transporttiden) indkaldt af Dansk El-Forbund. Dansk El-Forbund betaler transporten. Retten gælder indtil afslutningen af medlemsafstemningen.

Se mere i protokollat nr. 6.

Ny uddannelsesrepræsentant og styrkede kompetencer

Mulighed for særlig uddannelsesrepræsentant

Efter aftale med ledelsen kan tillidsrepræsentanten udpege en fælles uddannelsesrepræsentant på virksomheden.

Uddannelsesrepræsentanten kan bistå virksomheden og kollegerne med uddannelse efter bestemmelserne i overenskomsten, og være sparringspartner for kollegerne i den forbindelse.

Uddannelsesrepræsentanten kan også bistå med at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge i virksomheden.

Se mere i protokollat nr. 33.

 

Styrket kompetenceudvikling

Det er vigtigt at styrke det høje faglige niveau i branchen, og det samarbejde TEKNIQ og Dansk El-Forbund har gennem det fælles uddannelsessekretariat EVU.

Der skal derfor ske en afbureaukratisering af procedurerne for ansøgninger til uddannelse fra EVU.

Man vil videre se på uddannelser til gavn for el-branchens fremtid, fx kabelmontør, fibertekniker og lignende samt mulighederne for at ufaglærte bliver opkvalificeret til faglærte elektrikere.

Den fælles kompetencefond skal yde støtte til medarbejderes uddannelse i virksomheder, hvor der er midlertidig ordremangel, så medarbejderne både kan udvikle deres kompetencer og bevare tilknytningen til virksomheden.

Se mere i protokollat nr. 3.

 

Andet

Ændringer vedr. ansættelsesbeviser

Fristerne for udarbejdelse af ansættelsesbeviser samt kravene til indholdet i ansættelsesbeviserne ændres på grund af nye EU-regler.

Se mere i protokollat 7 og 7.1.

 

Digital kommunikation, fx lønsedler

Virksomhederne kan fremover udveksle alle dokumenter til nuværende og tidligere medarbejdere  gennem de gængse digitale postløsninger, herunder medarbejderens private e-mail. Det gælder fx lønsedler. Der skal sikres en høj integritet af oplysningerne, der udveksles på denne måde.

TEKNIQ og Dansk El-Forbund nedsætter også et udvalg, som skal drøfte konsekvenserne af Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven, når det handler om information fra de overenskomstdækkede virksomheder til tillidsrepræsentanterne og Dansk El-Forbund.

Se mere i protokollat nr. 8 og 18.

 

EBA digitaliseret og administreret af EVU

TEKNIQ  og Dansk El-Forbund opretter en fælles bestyrelse til administration af EBA (El-branchens akkordsystem). Administrationen placeres i EVU’s sekretariat.

Se mere i protokollat nr. 11.

 

Ændrede regler for overførsel af ferie

Overenskomstens tekster om varsling og overførsel af ferie bringes i overensstemmelse med den gældende ferielov.

Se mere i protokollat 12 og 13.  

 

Udvalgsarbejde om sammenlægning af forskudt tid og skifteholdsarbejde

TEKNIQ og Dansk El-Forbund igangsætter et fælles udvalgsarbejde om sammenlægning af forskudt tid og skifteholdsarbejde.

Se mere i protokollat nr. 19.

 

Udvalgsarbejde om arbejdsudleje og andre arbejdsformer

TEKNIQ og Dansk El-Forbund viderefører et udvalgsarbejde om atypiske ansættelsesformer.

Se mere i protokollat nr. 26.

 

Højere betaling til uddannelses- og samarbejdsfonden

Virksomhederne betaler fremover 75 øre pr. time pr. medarbejder til den fælles uddannelses- og samarbejdsfond. En forøgelse på 10 øre.

Se mere i protokollat nr. 30.

 

Lokale aftaler uden TR

I særlige tilfælde, hvor der ikke er valgt en talsrepræsentant, kan et flertal af medarbejderne indgå aftaler med virksomheden, men disse aftaler kan ikke fravige overenskomsten.

Se mere i protokollat nr. 34.

Information in English

Filer til elektrikeroverenskomsterne OK23

 

Protokollater for Elektrikeroverenskomsten: 

1. Protokollat om Lønforhold og betalingssatser.pdf
2. Protokollat om §17 - Elektrikerlærlinger - Redigering og opdatering af bestemmelser for elektrikerlærlinge.pdf
3. Protokollat om Kompetenceudviklingsstøtte som alternativ til arbejdsfordeling og lettere administration i El-branchens kompetenceudviklingsfond.pdf
4. Protokollat om Forenklet lønstruktur for lærlinge omfattet af Elektrikeroverenskomst
5. Protokollat om Udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem virksomheden og tillidsepresæntanten.pdf
6. Protokollat om Organisationsaftale om tillidsrepræsentanters ret til frihed i forbindelse med indkaldte informationsmøder.pdf
7. Protokollat om Aftale om ansættelsesbeviser (implementering af direktiv EU 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union).pdf
7.1. Protokollat om Bilag til Protokollat 7 om aftale om ansættelsesbeviser.pdf
8. Protokollat om Udvalgsarbejde om databeskyttelse.pdf
9. Protokollat om Bidrag til Fritvalgsordning for nyoptagne virksomheder.pdf
10. Protokollat om Flekstid.pdf
11. Protokollat om El-Branchens Akkordsystem (EBA).pdf
12. Protokollat om Overførsel af ferie.pdf
13. Protokollat om Adgang til at fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud samt prinicppet i ferielovens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent på afholdelsestidspunktet.pdf
14. Protokollat om Pensionsberegning af feriegodtgørelse omfattet af feriegarantiordning.pdf
15. Protokollat om Ændring af bestemmelser om barsel.pdf
16. Protokollat om Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov.pdf
17. Protokollat om Arbejde på havvindmøller.pdf
18. Protokollat om Digitalisering.pdf
19. Protokollat om Udvalgsarbejde om evt. sammenlægning af Industriens Overenskomst §§ 14 og 15.pdf
20. Protokollat om Ny viden om tilrettelæggelse af natarbejde.pdf
21. Protokollat om Anbefaling om øget screening af natarbejde.pdf
22. Protokollat om Overvågning af natarbejde.pdf
23. Protokollat om Gravides natarbejde.pdf
24. Protokollat om Nye regler og rammer vedr. natarbejde.pdf
25. Protokollat om Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejledningsmateriale ved natarbejde.pdf
26. Protokollat om Udvalgsarbejde om arbejdsudleje og om afdækning af udvikling af andre arbejdsformer.pdf
27. Protokollat om Bekræftelse af eksisterende samarbejde om arbejdsmiljø.pdf
28. Protokollat om Løndannelsen i Elektrikeroverenskomsten.pdf
29. Protokollat om Styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle.pdf
30. Protokollat om Bidrag til Elinstallationsbranchens Uddannelses- og Samarbejdsfond.pdf
31. Protokollat om Pensionssatser.pdf
32. Protokollat om Udbetaling fra SH-konto/Fritvalgsordning.pdf
33. Protokollat om Organisationsaftale om uddannelsesrepræsentant.pdf
34. Protokollat om Adgang til at indgå lokale aftaler.pdf
35. Protokollat om Pengefaktor for EBA.pdf

Protokollaterne samlet

 

Protokollater for El-Fagets Funktionæroverenskomst

1. Protokollat om regulering af fritvalgsordning
2. Protokollat om Kompetenceudviklingsstøtte som alternativ til arbejdsfordeling og lettere administration i El-branchens Kompetenceudviklingsfond
3. Protokollat om Udvalgsarbejde om guidelines til et godt lokalt samarbejde mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten samt udvidet adgang til uddannelses- og samarbejdsprogram
4. Protokollat om organisationsaftale om tillidsrepræsentanters ret til frihed i forbindelse med indkaldte informationsmøder
5. Protokollat om Aftale om ansættelsesbeviser
5.1 Bilag til Protokollat  5 om Implementering af direktiv EU2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i den Europæiske Union (arbejdsvilkårsdirektivet)
6. Protokollat om Udvalgsarbejde om databeskyttelse
7. Protokollat om Bidrag til Fritvalgsordning for nyoptagne virksomheder
8. Protokollat om Overførsel af ferie
9. Protokollat om Adgang til at fravige ferielovens § 7 om ferie på forskud samt princippet i ferielvens § 15 om varsling af ferie, der ikke er optjent på afholdelsestidspunktet
10. Protokollat om Ændring af bestemmelser om barsel
11. Protokollat om Pensionssatser og forhøjet pensionsbidrag under barselorlov
12. Protokollat om Arbejde på havvindmøller
13. Protokollat om Digitalisering
14. Protokollat om Orientering af tillidsrepræsentanten vedrørende dækningsområde
15. Protokollat om Ny viden om tilrettelæggelse af natarbejde
16. Protokollat om Anbefaling af øget screening af natarbejdere
17. Protokollat om Overvågning af natarbejde
18. Protokollat om Gravides natarbejde
19. Protokollat om Nye regler og rammer vedr. natarbejde
20. Protokollat om Udvalgsarbejde om uddannelse samt informations- og vejledningsmateriale ved natarbejde
21. Protokollat om Løndannelsen i El-fagets Funktionæroverenskomst
22. Protokollat om Styrkelse af tillidsrepræsentanternes rolle
23. Protokollat om Bidrag til Elinstallationsbranchens Uddannelses- og Samarbejdsfond
24. Protokollat om Udbetaling fra SH-konto/Fritvalgsordning
25. Protokollat om Organisationsaftale om uddannelsesrepræsentant
26. Protokollat om Adgang til at indgå lokale aftaler
27. Protokollat om Tre-måneders samtale
28. Protokollat om Omkostninger i firmapensionsordning
29. Protokollat om Skift af Pensionsleverandør
30. Protokollat om Forhandling af funktionæroverenskomster
31. Protokollat om Pension af feriegodtgørelse omfattet af feriegarantiordning
32. Protokollat om Bekræftelse af eksisterende samarbejde om arbejdsmiljø

Protokollaterne samlet

 

Development: HJEMMESIDER.DK